podmínkyObchodní řád a reklamace společnosti pro maloobchodní prodej konečnému spotřebiteli.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Veronika Bílá se sídlem Praha 4, Ohradní 1345/6, PSČ 14000, IČ: 88359867 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, nebo podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Bestwishes (dále jen „obchodní podmínky“). Internetový obchod Bestwishes je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bestwishes.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.1.1. Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
1.1.2. Kupující podnikatelem je:- osoba zapsaná v obchodním rejstříku,- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují některá práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bestwishes.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou aktuální po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím prostřednictvím webového rozhraní. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky, a to zasláním potvrzující zprávy kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl při registraci nebo při objednávce z webového rozhraní obchodu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení (doručení) objednávky je potvrzením doručení návrhu kupujícího na uzavření smlouvy. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká následně doručením přijetí objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud prodávající objednávku nepotvrdí do pěti pracovních dnů, má se za to, že objednávka nebyla prodávajícím přijata.
2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodateční potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je vždy oprávněn ODMÍTNOUT OBJEDNÁVKU A NEUZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ.
2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak, cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1. hotově při převzetí zboží osobním odběrem po předchozí domluvě s prodávajícím
3.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude sdělen po potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“).
3.1.3. individuálně dle předchozí domluvy mezi prodávajícím a kupujícím.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (přehled aktuálních nákladů na doručení). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží včetně balného a manipulačních poplatků.
3.3. V případě platby v hotovosti (čl. 4.1.1) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.2) je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4. V případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.2) je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, či v případě osobního odběru zjednodušený daňový doklad (paragon).
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího Praha 4, 140 00, Ohradní 1345/6, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bestwishes.
4.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do tří (3) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původní obalu.
4.3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
4.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. V případě platby v hotovosti (čl. 3.1.1) bude zboží připraveno k odebrání v partnerské prodejně prodávajícího na adrese Lounského 13, Praha 4, 140 00 ve lhůtě maximálně dvou (2) pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, nebo v jiné lhůtě a na jiném místě dle kupní smlouvy. O tomto bude kupující informován elektronickou poštou zasláním informace, že zboží je připraveno k odebrání.
5.2. V případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.3) bude prodávajícím zboží předáno k přepravě až po splnění závazku kupujícího uhradit celou kupní cenu, a to ve lhůtě maximálně tří (3) kalendářních týdnů od splnění tohoto závazku kupujícím, nebo v jiné lhůtě dle kupní smlouvy.
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a manipulaci ve výši 200,-Kč a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, je-li poskytováno pak též: číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6.6. Kupující souhlasí s tím, že jeho e-mailová adresa bude předána provozovateli služby Heureka.cz v rámci programu “Ověřeno zákazníky” pro účely zaslání dotazníku spokojenosti. Tento souhlas lze kdykoliv bezplatně odvolat.
6.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
6.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
6.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
6.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
6.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
6.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího nebo jiného prodejce na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím nebo jiným prodejcem na elektronickou adresu kupujícího.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
7.2. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.
7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
7.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
7.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Ohradní 1345/6, Praha 4, 140 00, adresa elektronická info@bestwishes.cz, telefon +420 725 843 411.

Napsat komentář