Obchodní podmínky

Obchodní řád a reklamace pro maloobchodní prodej konečnému spotřebiteli

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
www.bestwishes.cz
Veronika Bílá
se sídlem Praha 10, Průhonická 195/3, PSČ 10600,
IČ: 88359867
Bankovní spojení 670100-2210454210/6210
registrováno u Živnostenského úřadu Městské části Praha 10

(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, nebo podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Bestwishes (dále jen „obchodní podmínky“). Internetový obchod Bestwishes je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bestwishes.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.1. Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.1.2. Kupující podnikatelem je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku,- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují některá práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bestwishes.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou aktuální po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je považována za závaznou kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Odesláním objednávky nakupující zároveň vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

2.3. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky, a to zasláním potvrzující zprávy kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl při registraci nebo při objednávce z webového rozhraní obchodu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení (doručení) objednávky je potvrzením doručení návrhu kupujícího na uzavření smlouvy. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká následně doručením přijetí objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud prodávající objednávku nepotvrdí do pěti pracovních dnů, má se za to, že objednávka nebyla prodávajícím přijata.

2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodateční potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je vždy oprávněn odmítnout objednávku a neuzavřít kupní smlouvu bez udání důvodu.

2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak, cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. hotově při převzetí zboží osobním odběrem po předchozí domluvě s prodávajícím.

3.1.2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude sdělen po potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“).

3.1.3. Individuálně dle předchozí domluvy mezi prodávajícím a kupujícím.

3.1.4. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay s.r.o.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží včetně balného a manipulačních poplatků.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, či v případě osobního odběru zjednodušený daňový doklad (paragon).

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího Praha 10, 106 00, Průhonická 195/3, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bestwishes.

4.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do tří (3) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původní obalu.

4.3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

4.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5. REKLAMACE

5.1. Dodavatel nemá povinnost zákazníka upozornit na zjevnou chybu v zadání (překlepy, gramatické chyby atp.). Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů je považována odsouhlasený grafický náhled zákazníkem. Jakékoli chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně dodavatelem, například nesprávným přepisem atp., jsou připsány zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci, ani k jakýmkoli nárokům k náhradě škody. Takovéto reklamace budou označeny za neoprávněné.

5.2. Reklamaci je nutno zaslat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem. Vyjádření k zaslané reklamaci je zasíláno na e-mail zákazníka nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího doručení. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány v co nejkratší době.

5.3.Dodavatel nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na moitoru a tiskovou technologií (barvy na tištěných materiálech neodpovídají barvám na monitoru.

5.4. Vzhledem k tomu, že jde o ruční výrobu, nelze vyžadovat a reklamovat velikost tištěných materiálů a posun motivu. Tolerance vzhledem k okrajům je 5 mm. Oprávněně lze tedy reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů tištěných materiálů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 5 mm.

5.5. Tištěné materiály z dat (kompletně či částečně) dodaných zákazníkem nejsou kontrolovány ze strany dodavatele a považují se data jím dodaná za schválená. V případě nesouladu těchto dat s technickými standardy (např. rozmazaný motiv atp.) nevzniká nárok na kladné vyřízení jakékoli reklamace.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě platby v hotovosti bude zboží připraveno k odebrání v sídle prodávajícího na adrese Průhonická 195/6, Praha 10 106 00, nebo v jiné lhůtě a na jiném místě dle kupní smlouvy. O tomto bude kupující informován elektronickou poštou zasláním informace, že zboží je připraveno k odebrání.

6.2. V případě bezhotovostní platby bude prodávajícím zboží předáno k přepravě až po splnění závazku kupujícího uhradit celou kupní cenu.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a manipulaci ve výši 200,-Kč a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem při převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, je-li poskytováno pak též: číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující může kdykoli požádat o vyřazení z evidence a vymazání všech poskytnutých osobních údajů.

7.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na poštovní či elektronickou adresu prodávajícího.

7.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

8.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Průhonická 195/6, Praha 10 106 00, adresa elektronická [email protected], telefon +420 797 722 472